Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Salgs- & leveringsbetingelser

1. Anvendelse

Disse salgs- & leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer fra VACUMEX A/S og tilsidesætter dermed alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af køber, medmindre andet fremgår af den af os fremsendte ordrebekræftelse. Betingelserne betragtes også som vedtaget uden udtrykkelig nævnelse ved alle fremtidige handler.


2. Aftalers indgåelse

VACUMEX A/S bliver tidligst forpligtet ved de af os afgivne erklæringer, uanset hvorledes disse betegnes, når vi har afgivet ordrebekræftelse eller foretaget levering. Køberne er ansvarlige for rigtigheden af oplysninger og specifikationer i bestillinger, herunder angivelser på tegninger og lignende materiale.


3. Fuldmagt

Ingen selvstændig person eller selskab, som er agent, repræsentant eller mægler, er bemyndiget til at forpligte VACUMEX A/S uden skriftlig aftale herom.


4. Priser

Alle priser i henhold til de af os udarbejdede prislister er dagspriser, ekskl. moms, andre offentlige afgifter og forsendelsesemballage. Vi forbeholder os ret til enhver tid at ændre prislister og katalogmateriale. Såfremt der i tiden fremover fra aftalens indgåelse frem til leveringen indtræder stigninger på mere end 5 % i produktions- og leveringsomkostninger samt i vareleverandørens priser, er vi berettiget til at regulere prisen for sådanne dokumenterede omkostningsstigninger. Ligeledes er prisen baseret på de ved aftalens afgivelse gældende valutakurser. Ændringen i valutakursen på mere end 4 % berettiger os derfor til at regulere prisen herefter.


5. Leveringsbetingelser

Leveringer sker Incoterms 2000 EXW. DK-Tommerup, hvorefter køber – når varen er færdigbearbejdet og klar til levering – bærer risikoen og alle omkostninger ved levering, herunder transportomkostninger. Køber er pligtig til, i god tid, at give meddelelse om, hvilken forsendelsesmåde, køber ønsker at anvende. I modsat fald er VACUMEX A/S berettiget til at vælge transportmiddel og –rute. I tilfælde af forsinket levering er VACUMEX A/S forpligtet til omgående at adviserer køber herom, og køber er berettiget til at hæve aftalen og kræve erstatning, såfremt forsinkelsen er væsentlig. Væsentlig forsinkelse kan ikke foreligge før mindst 30 dage efter aftalt leveringstid. Køber kan dog ikke gøre de nævnte betingelser gældende, såfremt forsinkelsen skyldes købers eller en underleverandørs forhold. Køber kan under alle omstændigheder ikke kræve erstatning for indirekte tab, herunder afsavnstab, driftstab, ligesom køber ikke kan gøre yderligere beføjelser gældende. I tilfælde af at køber ikke tager imod levering på leveringstidspunktet, herunder misligholder sin afhentningsforpligtelse, er VACUMEX A/S berettiget til at hæve aftalen og gøre erstatningskrav gældende. Endvidere er VACUMEX A/S berettiget til at bortsælge eller oplagre varerne for købers regning. Ved oplagring henligger varerne for købers risiko. Returnering af varer og emballage kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale og vil i så fald ske på købers regning. Paller, kasser eller anden emballage, som er særskilt debiteret, vil ikke blive krediteret ved returnering. VACUMEX A/S forbeholder sig ret til ved køb under DKK 700,00 at opkræve et ekspeditionsgebyr på DKK 200,00.


6. Betalingsbetingelser

Betaling skal ske kontant ved varens modtagelse, hvor andet ikke er aftalt. Ved forsinket betaling beregnes et rentetillæg på 2,5 % pr. påbegyndt måned beregnet fra forfaldsdag og indtil betaling sker. Køber er ikke berettiget til at anvende købesummen eller dele heraf til modregning, ligesom købers reklamation efter pkt. 9 ikke berettiger køber til at tilbageholde købesummen. Varer er solgt med ejendomsforbehold, hvorefter VACUMEX A/S er berettiget til at tage den solgte vare tilbage, såfremt køber – helt eller delvist – misligholder sin betalingsforpligtelse. Misligholder køberen flere af de anførte forpligtelser, herunder hans forpligtelser efter pkt. 5, er VACUMEX A/S berettiget til at hæve aftalen, sælge varen på købers regning til anden side og/eller gøre erstatningskrav gældende.


7. Garanti

Garantien omfatter kun produkter, som påviseligt er behæftet med væsentlige fejl eller mangler hidrørende fra mangelfuld udførelse eller anvendelse af dårlige materialer, som er leveret af VACUMEX A/S. Garantien gælder kun, såfremt varerne er forsvarligt opbevaret, og af køber anvendt korrekt og til sædvanlig brug ifølge vores specifikationer. Vi er ikke ansvarlig for mangler og fejl, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af køber, ændringer foretaget uden vort skriftlige samtykke, eller reparationer, som køber har udført på mangelfuld måde. Hvis produkter eller delprodukter omfatter ikke-VACUMEX A/S fabrikat, skal VACUMEX A/S alene være ansvarlig i det omfang, dennes leverandør har påtaget sig garanti, uden hensyn til det i denne bestemmelse (pkt. 7) anførte. Er varen behæftet med væsentlige fejl eller mangler, er vi forpligtet og berettiget til – efter eget valg – at afhjælpe manglen, at foretage omlevering, give forholdsmæssig afslag i prisen, eller betale erstatning. Transport-, forsikrings- rejse- montage- og andre omkostninger ved afhjælpning eller omlevering betales af køber. Vor erstatningspligt er maksimeret til fakturaprisen for den mangelfulde vare, og kan under ingen omstændigheder gøres erstatningspligtig for indirekte tab, så som afsavnstab og driftstab. Garantien omfatter ikke elektriske kabler, trykluft- og udsugningsslanger, sliddele samt normal slitage og forringelse. Garantiperioden udgør som hovedregel 12 måneder. Defekte produkter skal sendes franko retur til VACUMEX for reparation. Reparation kan ikke finde sted på installationstedet. Returnering kan kun finde sted ved forudgående aftale. 


8. Force majeure

VACUMEX A/S er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt vi kan godtgøre, at dette skyldes en hindring udenfor vor kontrol, såsom strejke, lockout, eksporteller importforbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra underleverandører, produktionsstop, mangel på energi- eller transportmuligheder eller force majeure i øvrigt. I så fald er vi berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen.


9. Reklamations- og undersøgelsespligt

Køber er pligtig til at uden ugrundet ophold at undersøge varen og senest 8 hverdage efter modtagelse at reklamere over enhver mangel. Overholder køber ikke de anførte frister, fortaber han retten til at gøre manglen gældende.


10. Produktansvar

VACUMEX A/S er kun ansvarlig for skade på person eller ting forvoldt af vore varer, såfremt det kan bevises at skaden skyldes fejl eller forsømmelse ved en af os leveret vare samt det bevises at varen er defekt, at skaden skyldes denne defekt, og der er årsagssammenhæng mellem skaden og defekten. Endvidere er vi ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens varen er i købers besiddelse, eller ansvarlig for skade på varer, som er fremstillet af køber, og hvori vore varer indgår, ligesom vi ikke er ansvarlige for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre direkte tab. I tilfælde af, at VACUMEX A/S bliver pålagt ansvar, som rækker ud over det ovennævnte, er køberen pligtig til at holde os skadeløs herfor. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge for samme domstol/voldgift, som behandler spørgsmålet om vort produktansvar.


11. Produktinformation

De tekniske specifikationer og andre opgivne mål i katalogmateriale og skitser er af vejledende karakter, og VACUMEX A/S påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Alle oplysninger og data, som findes i dette materiale, herunder prislister, er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkelig henviser til det.


12. Beskyttelse af rettigheder

Køber opnår ingen ret til VACUMEX A/S industrielle rettigheder ved nærværende aftale, og køber er uberettiget til at anvende oplysninger om produktet og/eller produktet på en måde, der krænker VACUMEX A/S rettigheder. Køber er ansvarlig for, at produkter fremstillet efter købers anvisninger ikke krænker 3. mands ret. 


13. Tekniske dokumenter

Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende materialet eller fremstilling heraf, som før eller efter aftalens indgåelse er overladt køber tilhører VACUMEX A/S og kan ikke uden samtykke fra os anvendes, kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til 3. mands kundskab. Materialet skal på VACUMEX A/S forlangende returneres. 


14. Lovvalg og voldgift 

Eventuelle tvister, som opstår i henhold til denne aftale, skal afgøres efter danske retsregler. Kan tvister ikke løses forligsmæssigt, skal retssag herom anlægges ved VACUMEX A/S værneting.

kontakt Vacumex i dag

Få et tilbud på skræddersyede ventilationsløsninger

Vi tilbyder et bredt spektrum af ventilationsprodukter. Vores løsninger spænder fra procesventilation til komfortventilation, teknisk bygningsventilation, industrielle og marine applikationer. Finder du ikke det, du søger, eller har brug for rådgivning? Kontakt os!

Ring eller skriv til os direkte

Ring på: +45 88 826 474

Skriv til: info@vacumex.dk

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vi besvarer alle henvendelser inden for 1-3 hverdage.

Felter markeret med * skal udfyldes.